AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

O naszym Ośrodku

o_nas_1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni to prawdziwa Szkoła Życia. Tutaj nasi podopieczni przyswajają sobie najprostsze i bardzij złożone umiejętości, które dla pełnosprawnego czowieka sa oczywiste. Tutaj realizuje sie nadrzędny cel kształcenia osób niepełnosprawnych: "Wszechstronne przygotowanie do życia na miarę możliwości dziecka maksymalnie wykorzystując jego potencjał w godnych warunkach do nauki i rozwoju."

Przy wszystkich spełnionych warunkach dla pomyślnej realizacji celów rewalidacyjnych najistotniejszym jest niewątpliwie czynnik ludzki - kadra pedagogiczne. Wszyscy pracownicy naszej placówki, to osoby całym sercem oddane swej pracy, kompetentne, kreatywne, pełne inicjatywy. Będąc wysokowykwalifikowaną grupą specjalistów, poszukują nowatorskich, nietypowych rozwiązań wszelkich problemów związanych z szeroko pojętą terapią naszych uczniów. o_nas_2

Na terenie ośrodka prowadzonych jest wiele dzałań wspomagających i rozszerzających podstawę programową terapii: eksperyment pod kier. prof. M.Bogdanowicz nad efektywnością Metody W.Sherborne, współpraca i szkoła ćwiczeń dla studentów z Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Akademii Pedagoogiki Specjalnej z Warszawy, Akademii Marynarki Wojennej, stała współpraca w ramach integracji z okolicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami, placówkę od lat odwiedzają goście z zagranicy, regularnie ze Szwecji, współpraca z Fundacją "Betel" służącą pomocą sierotom zpołecznym w Domach Rodzinnych i Rodzinach Zastępczych, zabezpieczenie letniego wypoczynku wychowanków w formie półkolonii i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, współpraca z Ośrodkiem Adaptacyjnymp. J.Bieleckiej i innymi Dziennymi Ośrodkami oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej, umożliwiajacych kontynuację zajęć terapeutycznych naszym absolwentom, przeprowadzanie aukcji i kiermaszów mających na celu zdobycie funduszy na rzecz Ośrodka, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie pomocy rzeczowej, materialnej i psychologicznej dla uczniów i ich rodzin znajdujących sie w ciężkiej sytuacji losowej, zapwenianie integracji zewnętrzej poprzez udział w wielu różnorodnych imprezach, konkursach i zawodach poza Ośrodkiem. W wyniku tych działań nasi wychowankowie osiągają optymalny poziom w zakresie funkcjonowania psychofizycznego i społecznego, staja się możliwie największym stopniu członkami społeczeństwa prowadząc godny tryb życia. Jesteśmy placówka bezzpieczną, przyjazną, otwartą, zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym i dalszym.

o_nas_3Życie Ośrodka byłoby niepełne bez Rodziców o onnych członków Rodzin naszych uczniów. Są obecni każdego dnia, spontanicznie i z zaangażowaniem włączają się w życie placówki służąc pomocą na miarę swych sił i możliwości. Przy szkole działa Rada Rodziców systematycznie i planowo współpracująca z kadrą pedagogiczną i dyrekcją placówki. Serdecznie za to wszystko DZIĘKUJEMY.

W naszym Ośrodku organizowanych jest wiele bardzo różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych pozwalających na rozwijanie zainteresowań. Uczniowie w nich uczestniczący osiągają wiele znaczących sukcesów w konkursach, przeglądach, olimpiadach i zawodach sportowych, czego dowodzą zdobyte puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na terenie naszej placówki prowadzone są następujące zajęcia w ramach kółek zainteresowań i ogranizacji:

Wszyscy pracujący w naszym Ośrodku, zarówno kadra pedagogiczna, jak i pracownicy administracji i obsługi tworzą wraz z naszymi wychowankami jedną wielką rodzinę. To dzięki wzajemnej współpracy, pomocy, a czasem zwykłaj ludzkiej sympatii i życzliwości mozliwe jest realizowanie wszystkich planów, celów i zadań.