AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Nasz Patron

Już od kilku lat towarzyszyła nam myśl, aby patronem naszego Ośrodka została Pani prof. Halina Borzyszkowska. Dlaczego? Kierowaliśmy się tym, co przez wszystkie lata stanowiło treść jej życia - działalność dydaktyczna, naukowa i społeczna skoncentrowana na ludziach niepełnosprawnych. To oni bowiem stanowili podmiot jej nieustającej troski. Kiedy w naszych wspomnieniach przywołujemy postać Pani Profesor, to zauważamy, że na pierwszym planie uwidacznia się jej głębokie, pełne humanizmu człowieczeństwo. Pani Profesor całe życie poświęciła innym, może mniej rozumianym i docenianym. Nauczyła nas widzieć w nich piękno i dobroć, a w szczególności cenić ich godność osobistą. Budowała autorytet nauczyciela oligofrenopedagoga, kształtując w nas poczucie wartości i podkreślając ogromne znaczenie naszej pracy „bo trzeba być wybrańcem, żeby prowadzić ucznia z beznadziei w radość poznawania, rozumienia świata i pełnego w nim uczestniczenia”.

Pani Profesor nauczyła nas tego jak ważne jest wierzyć, że nasz uczeń pokona bariery, osiągnie sukces, choćby najmniejszy. Była naszym mentorem i przewodnikiem, a wiedza, którą nam wpoiła jest warunkiem powodzenia w niezmiernie skomplikowanym procesie rewalidacji. Wielokierunkowa działalność Pani Profesor zmieniała i kształtuje świadomość społeczną na temat niepełnosprawności.

Jesteśmy dumni, że to Ona – kobieta, której całe życie łamało bariery i otwierało drzwi ludziom niepełnosprawnym od dziś staje naszym oficjalnym patronem.

Profesor Halina Borzyszkowska urodziła się 21 sierpnia 1929 roku w Starogardzie Gdańskim. Rodzice Pani Profesor, Marta z Kamińskich i Józef de von Szade Borzyszkowscy byli  właścicielami dużego sklepu kolonialnego i kamienic czynszowych. Ciężka choroba ojca  spowodowała konieczność przeprowadzki rodziny do gospodarstwa kupionego w Borzechowie. W roku 1935 umarł Józef Borzyszkowski. Matka zmuszona została do sprzedaży  majątku i powrotu wraz z trzema małymi córkami do Starogardu Gdańskiego. W czasie wojny umiejętności Marty Borzyszkowskiej zdobyte w młodości pozwoliły rodzinie na przetrwanie.

W powojennej rzeczywistości, z powodu pochodzenia społecznego i posiadanego przed wojną majątku, rodzina Pani Profesor narażona była na represje ze strony władz komunistycznych,  sytuacja materialna dramatycznie pogorszyła się. W 1952 roku, po ciężkiej chorobie zmarła matka, Marta Borzyszkowska.

W 1936 roku Halina Borzyszkowska zaczęła uczęszczać do pierwszej klasy, polskiej szkoły powszechnej w Starogardzie Gdańskim. Po wybuchu wojny, zmuszona została do kontynuacji nauki w szkole niemieckiej. Jako Polka nie mogła uczyć się w gimnazjum, zdecydowała się więc, na wstąpienie do niemieckiej szkoły handlowej. Przez te lata narażana była na szykany i represje.

Po wojnie, w latach 1945- 1950,  Halina Borzyszkowska uczęszczała do gimnazjum w Starogardzie Gdańskim, gdzie zdała małą maturę. Następnie kontynuowała naukę w klasie matematyczno - fizycznej, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. Po maturze, ze względu na swoje osiągnięcia, została wytypowana na studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ciężka sytuacja rodzinna - śmierć matki, trudności finansowe oraz konieczność opiekowania się młodszymi siostrami, spowodowały rezygnację z podjęcia studiów.

W 1950 roku Pani Profesor zaczęła pracę nauczycielki w organizowanej w Starogardzie Gdańskim szkole specjalnej. Uczęszczała na Państwowy Kurs Nauczycielski i po roku złożyła egzamin dyplomowy na nauczyciela szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego. Następnie została skierowana na dwuletnie studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w Warszawie, kierowanym przez wybitego naukowca i praktyka, prekursora polskiej oligofrenopedagogiki prof. Marię Grzegorzewską. W trakcie studiów cały czas pracowała zawodowo.

Od 1958 roku kontynuowała trzyletnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Tytuł magistra zdobyła w 1961 roku, po napisaniu pracy pod kierunkiem prof. Ludwika Bandury na temat kształtowania się pojęć czasu u dzieci upośledzonych umysłowo. Jako jedyna studentka studiów zaocznych otrzymała nagrodę rektora, a także zaproponowano Jej pracę na stanowisku asystenta, a w 1961 roku starszego asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W 1966 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Haliny Borzyszkowskiej na temat „Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym dziecka”, której promotorem był prof. Ludwig Bandura. Od 1 lutego 1967 roku pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, w 1979 roku awansowała na stanowisko docenta. 25 czerwca 1987 roku uzyskuje habilitację pisząc rozprawę pt. „Budżet czasu wolnego i sposób jego zagospodarowania przez dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w wieku szkoły podstawowej”.

Od 1991 roku Profesor Halina Borzyszkowska była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG, zaś w 1999 r. przyznano Jej tytuł profesora zwyczajnego.

Pani Profesor Halina Borzyszkowska była twórcą pedagogiki specjalnej w Uniwersytecie Gdańskim. Przez ponad 20 lat, od czasu powstania Zakładu Pedagogiki Specjalnej przy UG była jego kierownikiem. Pełniła  funkcję Prodziekana Studiów Zaocznych. Była także Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UG.

Pani Profesor współpracowała z wieloma uniwersytetami, szkołami wyższymi w Polsce i zagranicą. Brała udział w pracach Departamentu Kształcenia Specjalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pełniła wiele funkcji społecznych. Przez wiele lat była przewodniczącą Komisji Pedagogicznej przy Gdańskim Towarzystwie Naukowym. Brała czynny udział w komisji do spraw nauczania i podręczników dla szkół specjalnych. Była członkiem Zespołu do spraw Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych, a także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Szkoła Specjalna”. Organizowała konferencje i seminaria dla nauczycieli szkół specjalnych. Współpracowała z kuratoriami regionu pomorskiego.

Była laureatem wielu nagród MEN. Jako jedna z nielicznych żyjących osób została umieszczona w niemieckojęzycznej bibliografii „Pedagodzy specjalni i osoby zasłużone dla pedagogiki specjalnej w Polsce” wydanej przez Institut Heilpadagogik Uniwersitat w Giessen.

Pod kierunkiem Profesor Haliny Borzyszkowskiej przygotowano wiele prac doktorskich i magisterskich. Absolwenci Pani Profesor pracują w różnych placówkach szkolnictwa specjalnego w całej Polsce.