AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

WIELOSTRONNE PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ
„Uczenie się przez całe życie”

READY STEADY GO! (Inclusion in Employment)

Gotowi do startu, start! (Włączenie do zatrudnienia)

Czas trwania projektu sierpień 2013–lipiec 2015


 1. Kraje biorące udział w projekcie:

  1. Niemcy

  2. Wielka Brytania

  3. Holandia

  4. Belgia - dwie  placówki

  5. Turcja

  6. Polska


CELE PROJEKTU:

   

Cel główny:

Udoskonalenie sposobu kształcenia przygotowującego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia

Cele szczegółowe:Uczniowie biorący udział w projekcie maja możliwość na:

DZIAŁANIA

Każdy kraj poza wspólnymi działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej w ramach projektu ma przydzielone indywidualne zadania, za które odpowiada.


Uczeń uczestniczący będzie włączony w:

- Projektowanie i przygotowanie środków projektu do wykorzystania w swoich i innych uczestniczących szkołach

- Prezentację projektu pracy rówieśnikom ze swojej i z innych uczestniczących szkół za pośrednictwem środków elektronicznych (w tym konferencji).

- Regularną ocenę swojej pracy w projekcie z użyciem metod odpowiednich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (znaki, symbole, opisane rysunki, zdjęcia, pomoce komunikacyjne itp.) wspieranych przez dorosłych.

- Dzielenie się swoją pracą w projekcie z lokalną i szerszą społecznością.

- Dzielenie się pracą z innymi szkołami.

- Pracę jako część uczniowskiej społeczności europejskiej podczas uczestnictwa w spotkaniach w ramach mobilności.

Personel uczestniczący będzie włączony w:

- Opracowanie i porównanie nowych i skutecznych metod komunikacji (np. słowniki piktogramowe) z uczniami ze specjalnymi potrzebami ze szczególnym naciskiem na nowe technologie

- Dzielenie się dobrą praktyką w swoim otoczeniu z innymi szkołami uczestniczącymi.

- Pracę jako część europejskiego zespołu zawierającego przedstawicieli kierownictwa, nauczycieli i personelu pomocniczego podczas uczestnictwa w spotkaniach w ramach mobilności.

- Rozpowszechnianie informacji zdobytych podczas spotkań w ramach mobilności wśród innych, z innymi szkołami specjalnymi włącznie.

- Wspieranie filozofii i prac projektowych w czasie, gdy nie jest on bezpośrednio lub osobiście zaangażowany.

SPOSOBY MONITOROWANIA PRACY

Uczniowie dokumentują swoje odpowiedzi, reakcje za pomocą zdjęć, dzieł sztuki, opisu, wywiadów, filmów i wpisów do dziennika, aby opracować portfolio z oceną/ ewaluacją zdobytych umiejętności w połączeniu z prezentacją power point w każdym terminie, który zostanie przydzielony wspólnie z partnerskimi szkołami, i zostanie wykorzystana do przedstawienia celów, zamiarów wszystkim placówkom partnerskim. Powyższe czynności pozwolą rozwinąć ICT (Information and Communication Technologies) umiejętności teleinformacyjne, literackie, komunikacyjne i społeczne uczniów i pracowników.

Upowszechnimy rezultaty projektu rodzicom i rodzinom, lokalnym firmom i przedsiębiorstwom, służbom wspierającym, lokalnej i szerszej społeczności i europejskim szkołom partnerskim poprzez prezentacje, konferencje oraz rozmaite media. Poszczególne szkoły włączą prace projektowe Comenius do swojego programu nauczania, rozkładu materiału i będą stosować właściwe metody oceniania.SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ

Pracownicy i uczniowie ze szkół biorących udział będą komunikować się za pomocą technologii poczty elektronicznej i facebook forum wiadomości z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa w sieci. Planuje się komunikację uczniów z wykorzystaniem Skype i wideokonferencji w wybrane  czwartki każdego semestru.

- Szkoły uczestniczące będą zachęcane do dodatkowej/pozaplanowej komunikacji między sobą, jak również uczniowie będą zachęcani do komunikacji między sobą poprzez e-mail i Facebook.

- Koordynator projektu każdej szkoły będzie monitorować komunikację pomiędzy szkołami uczestniczącymi poprzez wideo konferencje. Ta nastąpi po e-mail'u potwierdzającym wszystkie istotne informacje i działania.

- Pracownicy z każdej szkoły uczestniczącej będą spotykać się osobiście na planowanych sesjach podczas każdej "mobilności" w celu omówienia i oceny postępów w realizacji projektu i podzielą się/wymienią pomysłami i dobrymi praktykami.

- Odwiedzający pracownicy i studenci będą przyjmowani w instytucjach goszczących i zostaną im dane możliwości spotkań towarzyskich z innymi członkami społeczności szkolnej, w tym z pracownikami służby zdrowia i z lokalnymi władzami oświatowymi lub powiatowymi.

-W ciągu 2 lat pracownicy i studenci będą mogli odwiedzić szkoły partnerskie oraz ich kraje podczas wyjazdów w celu obejrzenia placówek i uzyskania odpowiedzi na temat różnych systemów edukacyjnych, możliwości zatrudnienia i szerszych wpływów kulturowych.

-Wszystkie szkoły partnerskie będą wspólnie ustalać cele ogólne, korzyści i cele dla każdej szkoły

EFEKT PROJEKTU


Wyjazdy pracowników i uczniów (w tym kadry kierowniczej, nauczycieli i asystentów nauczycieli) będzie okazją do obserwacji lekcji, zespołów nauczania, wymiany dobrych praktyk oraz porównania planowania, realizacji, wsparcia, ewaluacji i metody oceniania.