AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50

  Do Szkoły Podstawowej nr 50 w SOSW nr 1 w Gdyni uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Nauka w SP trwa 8 lat, ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia danego etapu edukacyjnego.

W SP zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, która dba o prawidłowy rozwój uczniów.

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków – na miarę ich możliwości – do samodzielnego udziału w życiu społecznym a także integracja ze środowiskiem zewnętrznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Nauczyciele w swojej pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej wykorzystują następujące metody i formy pracy: 

 

Ponadto szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb rozwojowych, a także zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, nauka j. angielskiego).

Jednym ze standardów określających

funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy z Przedszkolem nr 29 w Gdyni, Szkołą Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku oraz z fundacja DKMS.